top of page
Search

Welkom Bastiaan!

Updated: Jun 16, 2021

Dit jaar hebben wij een nieuwe team medewerker: Bastiaan van de Wetering loopt stage bij ons nieuwe project over voedsel velden voor zomertortels in 2021!


Hier stelt hij zich voor...


"Ik ben Bastiaan van de Wetering, 22 jaar oud, geboren in Alblasserdam en getogen in de prachtige laagveenpolders van de Alblasserwaard en met het rietmoeras van Kinderdijk als achtertuin. Op mijn 10e jaar kwam ik met een vogelboekje aan op de trektelpost in Kinderdijk waar tellers de massale najaarstrek aan het bekijken waren. Ondertussen ben ik een bevlogen teller van Sovon. Ik ben begonnen met het tellen van wintervogels in de polders, waarna al snel een eigen BMP gebiedje volgde. Toen het project Vogelatlas van de grond kwam heb ik een atlasblok geteld. Ondertussen ben ik actief in 5 BMP-plots waarvan 3 gedeeltelijk, en met de zonsondergangen en zonsopkomsten ben ik te vinden bij slaapplaatsen van grote zilverreigers, ganzen en zwanen. Deze tellingen worden gecoördineerd door de VWG van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard (NVWA). In de Alblasserwaard ben ik tevens coördinator van de kolonievogeltellingen."


"Momenteel volg ik een deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer op Hogeschool Van Hall Larenstein. Daarnaast ben ik 34 uur per week werkzaam als ecoloog bij een ecologisch adviesbureau. Mijn werkzaamheden lopen erg uiteen. Verschillende van mijn werkzaamheden zijn bijvoorbeeld een ecologische begeleiding bij broedvogels en rugstreeppadden, SNL-monitoring, reptielen- en amfibieënonderzoek, eDNA monsters nemen, vleermuisonderzoek en aanvullende onderzoeken naar jaarrond beschermde vogels in het kader van de Wet Natuurbescherming. Aangevuld met allerlei bureauwerkzaamheden zoals het uitvoeren van toetsingen in het kader van NNN en Natura 2000-gebiedenbescherming. Een heel breed perspectief dus."


"In al die tijd heb ik een voorliefde gehad voor de zomertortel, helaas komt deze prachtige vogel niet (meer) voor in de Alblasserwaard. Na een kort mailcontact met Jenni bleek er een nieuw project in de maak te zijn waarbij voedselveldjes, in samenwerking met agrariërs, ingericht worden ten behoeve van de zomertortel. Het bijdragen aan kennis voor deze toffe soort drijft me enorm om het komende seizoen in te zetten voor de zomertortel."


206 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page