top of page
Landscape Zak van Zuid Beveland.jpg
Round TD.jpg

Zomertortels in een veranderd landschap

Habitat voorkeur van een verdwijnende soort

In Nederland is de enige factor waar we direct invloed op kunnen uitoefenen het verlies van broedgebieden. Dit 2-jarige project heeft als doel een aantal belangrijke onderzoeksvragen te beantwoorden en onze bevindingen aan een breder publiek te communiceren. Daarnaast behandelt het een aantal doelstellingen en acties die zijn uiteengezet in het internationale actieplan (International Single Species Action Plan) voor de zomertortel.

 

Projectfocus

 

De focus van dit project ligt op het verkrijgen van inzicht in het dagelijkse foerageergedrag en habitatvoorkeuren van zomertortels die broeden in Zeeland. Daarnaast zullen gegevens worden verzameld tijdens hun migratie/overwinteringsperiode die beschikbaar zullen zijn bij de terugkeer van elke vogel naar zijn broedplaatsen in het voorjaar.

 

 

Onderzoeksvragen

 

• Welke kleinschalige bewegingen maken zomertortels in het broedseizoen in de Zak van Zuid-Beveland?

• Hebben de gezenderde zomertortels een territorium? Zo ja, welke habitat is het en welke landschapselementen zijn aanwezig/afwezig?

• Aan welk landgebruik(en) geven de foeragerende zomertortels de voorkeur?

• Waar is de activiteit van de zomertortel het meest op geconcentreerd op foerageerplaatsen? En wat zijn de mogelijke redenen hiervoor?

• Zijn er tijdens het broedseizoen trends in de keuze van de foerageerlocatie in de loop van de tijd?

• Als nestplaatsen worden geïdentificeerd, wat kunnen we dan zeggen over hun nesthabitatvereisten?

• Als nestlocaties worden geïdentificeerd, hoe beïnvloedt een actief nest de keuze van de foerageerplaats?

 

Vijf zomertortels (Streptopelia turtur) werden gevangen en uitgerust met nauwkeurige GPS-zenders, waarbij ze met vaste tussenpozen coördinaten namen. Deze informatie werd periodiek opgeslagen en gedownload met behulp van een ‘base station’. De gegevens zijn geanalyseerd om een gedetailleerd inzicht te geven in hoe deze duiven het landschap dagelijks gebruiken om te foerageren, nestelen en slapen.

 

 

Communicatie

 

Dit project heeft Facebook- en Twitter-pagina's waar u de nieuwste foto's, nieuws en updates kunt vinden.

Incidentele artikelen worden geschreven voor de nieuwsbrief en lokale kranten.

Voor dit project zullen twee rapporten worden gepubliceerd: een mid-projectrapport (voorjaar 2020) geeft een voorlopige analyse van de in 2019 verzamelde gegevens, en een eindrapport analyseert de gegevens die zijn verzameld in de broedseizoenen 2019 en 2020.

Het eindrapport is hieronder beschikbaar (vanaf voorjaar 2021).

 

 

Projectontwikkeling

 

De ontwikkeling van dit project was in samenwerking met SOVON, NIOO Vogeltrekstation, Justus Liebig University Giessen (Duitsland) en de Rijksuniversiteit Groningen. Dit omvat alle aspecten van het project zoals training, goedgekeurde vangst-/taggingtechnieken, vogelveiligheid en data-analyse.

This research is financed by Het Zeeuwse Landschap and the Prins Bernhard Cultuur Fonds

It is conducted with the support and advice from SOVON Vogelonderzoek Nederland, Het Zeeuwse Landschap, Rijks Universiteit Groningen and the Justus Liebig University Giessen (Germany)

Logo HZL.png
logo PBCF.gif
logo RUG.jpg
logo SOVON.png
logo giessen.png
bottom of page