Onderzoek in Nederland

In de afgelopen jaren heeft er onderzoek naar trekroutes en overwinteringsgebieden plaatsgevonden vanuit Engeland, Frankrijk en Spanje. In Nederland heeft weinig onderzoek plaatsgevonden naar het foerageergedrag en landschapsgebruik van de zomertortel en helemaal geen onderzoek naar de trekroutes.

 

Als we meer weten over de habitatvoorkeur van de zomertortel, kunnen maatregelen gerichter worden getroffen. Dit kan bijdragen aan betere bescherming van de zomertortel in Nederland.

2019 - "Zomertortels in een veranderd Landschap"

 

Dit jaar is een nieuwe project begonnen: Zomertortels in een veranderd landschap

Van alle factoren die bijdragen aan de sterke afname van de zomertortel, is het verlies aan habitat het enige waar we in Nederland direct invloed op hebben. Daarom is de grootste doel van dit project om een gedetailleerd inzicht te krijgen in het dagelijks foerageergedrag en habitat keuze van de overgebleven broedpopulatie in Zeeland.

Dit project richt zicht op het beantwoorden van enkele belangrijke onderzoeksvragen en het communiceren van de resultaten. Het zal hierbij voortbouwen op gedaan en lopend onderzoek en hiermee nuttige informatie leveren voor toekomstige beheermaatregelen ten behoeve van de zomertortel. Bovendien draagt het bij aan internationale bescherming van deze soort, doordat dit onderzoek aansluit bij verschillende doelstellingen uit het International Single Species Action Plan voor de Zomertortel.

Lees verder voor een kort samenvatting over dit project

Zomertortels in een veranderd landschap

Habitat voorkeur van een verdwijnende soort

Onderzoeksvragen

  1. Wat is de habitatvoorkeur van broedende Nederlandse zomertortels

 

Vier zomertortels worden uitgerust met een nauwkeurige GPS-logger die coördinaten weergeeft, zodat de dagelijkse bewegingen worden geregistreerd. Deze informatie wordt periodiek uitgelezen met behulp van een basisstation. De data worden tussentijds geanalyseerd om inzicht te krijgen in foerageer-, nest- en slaaplocaties. Binnen de bewegingsradius van het individu zal een gedetailleerde kartering plaatsvinden van gewassen, vegetatie en landschapselementen. Op deze manier kunnen we elementair inzicht krijgen in de habitatselectie en foerageer strategieën van de zomertortel. 

 

    2. Wat zijn de migratieroutes en overwinteringsgebieden van broedende Nederlandse zomertortels

Door vast te stellen door welke landen de Nederlandse zomertortels trekken en waar ze overwinteren, kunnen internationale kennislacunes worden opgelost en kan de internationale bescherming worden verbeterd. Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar de migratieroutes van de Nederlandse broedende populatie zomertortels. Dezelfde GPS-loggers die gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de dagelijkse bewegingen, worden ook gebruikt tijdens overwintering. Hierbij worden ze zo geprogrammeerd dat er tijdens trek en overwintering minder coördinaten worden geregistreerd. De gegevens worden uitgelezen wanneer de zomertortels terugkeren naar hun broedlocaties in het volgende voorjaar (2020). De gegevens kunnen gedeeld en vergeleken worden met andere migratiestudies uit Europa. Dit geeft inzicht in de specifieke problemen die Nederlandse zomertortels tegenkomen buitenom het broedseizoen. Deze informatie kan gebruikt worden om de internationale problematiek onder de aandacht te brengen. In het ergste geval keren geen van de vier zomertortels terug, dit levert dan ook belangrijke informatie.

 

 

Doel

Opzetten van een ring en GPS onderzoeksproject in Zeeland, om de dagelijkse bewegingen van zomertortels te volgen en inzicht te krijgen in het foerageerhabitat en –gedrag van de resterende populatie. Daarnaast is het van belang om de kennis te delen en aandacht te vragen voor deze verdwijnende soort.

 

Communicatie
Deze project heeft een Facebookpagina: https://www.facebook.com/Zomertortels/

Hier worden updates en foto's gedeeld. In het najaar wordt een onderzoeksrapport opgesteld en verspreid. Bovendien worden er wetenschappelijke en hopelijk krantenartikelen gepubliceerd.

 

 

Verdere projectontwikkeling

Voor de verdere ontwikkeling van dit project vindt afstemming en uitvoering plaats in samenwerking met SOVON, NIOO-Vogeltrekstation, LG Giessen Universiteit (Duitsland), Rijksuniversiteit Groningen. Dit betreft aspecten als training, goedgekeurde vangst en GPS technieken, vogelveiligheid en data-analyse.

© 2019 Les Deux Touradiens