Search

Na een koud voorjaar, dagenlang regen en dagenlang hitte, schiet het niet op om de voorjaars velden geschikt te maken voor foeragerende zomertortels. Inzaaien van onze 6 velden is in de eerste helft mei 2021 gedaan, en we zien eindelijk nu wat vooruitgang – de eerste planten in het mengsel zijn uitgebloeid en hebben zaad gezet.

Wij testen 2 inzaaimomenten op voedsel velden: voorjaar en najaar. Dit mei is de eerste zaad ingezaaid.


Alle wild camera’s zijn nu opgezet, en een kleine groep vrijwilligers is nu inmiddels bezig om alle velden te bezoeken en te kijken welke vogels/dieren er op komen. Terwijl de data nuttig is, vraagt dit momenteel ontzettend veel doorzetting van hen want, zonder zaad, zijn de velden natuurlijk heel stil geweest. Hopelijk gaat dit snel veranderen nu het eerste zaad beschikbaar is.


De wild camera’s hebben wel wat vogels opgenomen, zoals ekster, kraai, hout- en holenduif en wilde eenden. Daarnaast zijn een aantal zoogdieren ook op bezoek geweest: haas, ree, vos en damhert.Wij zijn ook bezig geweest met communicatie-initiatieven:


Namens alle partners was er door Vogelbescherming een Nature Today artikel op 14 april 2021 online geplaatst (‘Lichtpuntjes voor de zomertortel’). Dit markeert de officiële start van onze nieuwe ‘Voedsel voor zomertortels’ onderzoeksproject op Walcheren.


De terugkomst van ‘zomertortel Jos’ heeft geleid tot veel interesse vanuit de PZC, Omroep Zeeland en Vroege Vogels in mei. Op zondag 20 juni had NPO Radio 1 een korte uitzending over zomertortels en het onderzoek in Zeeland op zijn programma Vroege Vogels (bij 81 minuten).

‘Zomertortel Jos’ is nu een paar keer gezien in de buurt van Westkapelle/ Boudenwijnskerke – heel dichtbij één van onze voedselvelden. Corstiaan Beeke heeft zelfs een goede foto kunnen nemen met wat veer-grenzen rondom zijn harnas en zender.


Poldernatuur Zeeland heeft twee excursies gehad, 1 met Foto: Corstiaan Beeke

gedeputeerde Anita Pijpelink, en René Steijn, de andere met Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN), en heeft een derde excursie op 1 juli ingepland voor de ledenraad van Poldernatuur Zeeland.


We kijken uit naar een drukke zomer en, met een beetje geluk, ingezaaide velden die drukker worden bezocht door verschillende vogels.

75 views0 comments

Updated: Jun 16, 2021

Dit jaar hebben wij een nieuwe team medewerker: Bastiaan van de Wetering loopt stage bij ons nieuwe project over voedsel velden voor zomertortels in 2021!


Hier stelt hij zich voor...


"Ik ben Bastiaan van de Wetering, 22 jaar oud, geboren in Alblasserdam en getogen in de prachtige laagveenpolders van de Alblasserwaard en met het rietmoeras van Kinderdijk als achtertuin. Op mijn 10e jaar kwam ik met een vogelboekje aan op de trektelpost in Kinderdijk waar tellers de massale najaarstrek aan het bekijken waren. Ondertussen ben ik een bevlogen teller van Sovon. Ik ben begonnen met het tellen van wintervogels in de polders, waarna al snel een eigen BMP gebiedje volgde. Toen het project Vogelatlas van de grond kwam heb ik een atlasblok geteld. Ondertussen ben ik actief in 5 BMP-plots waarvan 3 gedeeltelijk, en met de zonsondergangen en zonsopkomsten ben ik te vinden bij slaapplaatsen van grote zilverreigers, ganzen en zwanen. Deze tellingen worden gecoördineerd door de VWG van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard (NVWA). In de Alblasserwaard ben ik tevens coördinator van de kolonievogeltellingen."


"Momenteel volg ik een deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer op Hogeschool Van Hall Larenstein. Daarnaast ben ik 34 uur per week werkzaam als ecoloog bij een ecologisch adviesbureau. Mijn werkzaamheden lopen erg uiteen. Verschillende van mijn werkzaamheden zijn bijvoorbeeld een ecologische begeleiding bij broedvogels en rugstreeppadden, SNL-monitoring, reptielen- en amfibieënonderzoek, eDNA monsters nemen, vleermuisonderzoek en aanvullende onderzoeken naar jaarrond beschermde vogels in het kader van de Wet Natuurbescherming. Aangevuld met allerlei bureauwerkzaamheden zoals het uitvoeren van toetsingen in het kader van NNN en Natura 2000-gebiedenbescherming. Een heel breed perspectief dus."


"In al die tijd heb ik een voorliefde gehad voor de zomertortel, helaas komt deze prachtige vogel niet (meer) voor in de Alblasserwaard. Na een kort mailcontact met Jenni bleek er een nieuw project in de maak te zijn waarbij voedselveldjes, in samenwerking met agrariërs, ingericht worden ten behoeve van de zomertortel. Het bijdragen aan kennis voor deze toffe soort drijft me enorm om het komende seizoen in te zetten voor de zomertortel."


126 views0 comments

De lente is officieel aangekomen in Nederland. Vogels die hier in de winter gebleven zijn zingen bij het krieken van de dag en zijn druk op zoek naar partners en geschikte nestplaatsen. Er zijn echter veel vogels die we in het voorjaar en de zomer zien die in warmere klimaten hebben overwinterd. De terugkeer van deze vogels wordt nu al aangekondigd door de eerste roepende tjiftjafs, en ook de eerste zwaluwen worden al gezien. Maar sommige soorten nemen het er nog even van in het warme Afrika. Zomertortels zijn één van deze soorten.


Dit is het eerste jaar dat een Nederlandse zomertortel in bijna realtime (hier) online te volgen is, en het is erg interessant om te zien wat hij heeft gedaan sinds hij Nederland verliet in september 2020. Zijn reis van 4200 km naar zijn overwinteringgebied in Afrika kostte Jos slechts 17 dagen. Na het oversteken van de Sahara arriveerde Jos aan de rand van de Sahel in Zuid-Mauritanië. Uiteindelijk heeft Jos het grootste deel van zijn winter doorgebracht in slechts 3 gebieden met halfopen landschappen met ooibos/oeverbos langs de rivier de Senegal en zijn zijrivieren.


Uit eerder onderzoek in Duitsland, Engeland en Frankrijk weten we dat zomertortels in april 'onrustig' beginnen te worden, waarna ze de lange reis terug naar hun broedplaatsen beginnen. In tegenstelling tot veel migrerende vogels nemen ze de tijd om dit te doen en vliegen ze geleidelijk verder naar het noorden over een periode van 5-7 weken. Van half mei tot juni komen ze terug op hun Nederlandse broedplaatsen.


We kijken al uit naar hun komst dit jaar!
411 views0 comments
1
2