top of page
Search

In 2021, ons proefjaar, zijn door deelnemende landeigenaren en boeren de eerste "voedselvelden voor zomertortels" ingericht. Rond onze studiegebieden bij Westkapelle en Oostkapelle waren in totaal 6 kleine velden aangelegd.


Deze velden werden tijdens het groeiseizoen wekelijks bezocht om te kijken of ze geschikt waren voor hongerige zomertortels. Boeren zijn hard aan het werk geweest met schoffelen, frezen en maaien van de velden in een poging om een ​​geschikte voedselhabitat voor de tortels te creëren. We hebben hiervan veel geleerd, en het heeft geleid tot een aantal veranderingen in ons zaai- en veldbeheer.


Dit jaar markeert de tweede fase van het project: extra boeren hebben zich bij het project aangesloten, de zaadmix en zaaimethoden zijn aangepast en we testen verschillende beheerstrategieën... maar is alle moeite de moeite waard? Zijn de voedselvelden van enig nut? Welke dieren komen naar de velden?


Met behulp van cameravallen en veldobservaties hebben we ontdekt dat de velden uitstekende leefgebieden zijn voor insecten en vogels. Dit voorjaar gonzen de velden van de insecten die de vroegbloeiende bloemen bezoeken, en klinkt het gekwetter van putters en kneus die zich komen voeden met vroege mosterd zaadjes. Sommige vogels, zoals boerenzwaluwen, komen voor de insecten, terwijl andere soorten, zoals kwartels en duiven, komen om zich te voeden met het zaad.In 2021 werden zomertortels gezien en gehoord rond 4 van de 6 velden, hoewel er maar heel weinig op de velden zelf werden waargenomen. Dit leidde tot veranderingen in het zaaien en beheermethodes, maar benadrukte ook de behoefte aan meer gedetailleerde informatie over de bewegingen van zomertortels.


This June, four European turtle doves have been caught and tagged with accurate, lightweight (4.6g) transmitters which will record their location at fixed intervals. Since being tagged (between 8th and 17th June), the doves have given us nearly 500 coordinates from areas they have visited, and they all seem to be doing well. All this information will be analysed to identify where the doves find their food; we want to know more about what they need at a foraging site, so we're better able to tailor the foraging fields to their specific needs.

In juni zijn vier Europese zomertortels gevangen en voorzien van nauwkeurige, lichtgewicht (4,6 g) zenders die hun locatie regelmatig registreren. Sinds ze zijn gezenderd (tussen 8 en 17 juni), hebben de tortels ons bijna 500 coördinaten gegeven van de gebieden die ze hebben bezocht, en ze lijken het allemaal goed te doen. Al deze informatie wordt geanalyseerd om te bepalen waar de zomertortels hun voedsel vinden; we willen meer weten over wat ze nodig hebben op een foerageergebied, zodat we de voedselvelden beter kunnen afstemmen op hun specifieke behoeften.


Volg ons op Twitter en Facebook voor updates!


Voor meer informatie:116 views0 comments

Na een koud voorjaar, dagenlang regen en dagenlang hitte, schiet het niet op om de voorjaars velden geschikt te maken voor foeragerende zomertortels. Inzaaien van onze 6 velden is in de eerste helft mei 2021 gedaan, en we zien eindelijk nu wat vooruitgang – de eerste planten in het mengsel zijn uitgebloeid en hebben zaad gezet.

Wij testen 2 inzaaimomenten op voedsel velden: voorjaar en najaar. Dit mei is de eerste zaad ingezaaid.


Alle wild camera’s zijn nu opgezet, en een kleine groep vrijwilligers is nu inmiddels bezig om alle velden te bezoeken en te kijken welke vogels/dieren er op komen. Terwijl de data nuttig is, vraagt dit momenteel ontzettend veel doorzetting van hen want, zonder zaad, zijn de velden natuurlijk heel stil geweest. Hopelijk gaat dit snel veranderen nu het eerste zaad beschikbaar is.


De wild camera’s hebben wel wat vogels opgenomen, zoals ekster, kraai, hout- en holenduif en wilde eenden. Daarnaast zijn een aantal zoogdieren ook op bezoek geweest: haas, ree, vos en damhert.Wij zijn ook bezig geweest met communicatie-initiatieven:


Namens alle partners was er door Vogelbescherming een Nature Today artikel op 14 april 2021 online geplaatst (‘Lichtpuntjes voor de zomertortel’). Dit markeert de officiële start van onze nieuwe ‘Voedsel voor zomertortels’ onderzoeksproject op Walcheren.


De terugkomst van ‘zomertortel Jos’ heeft geleid tot veel interesse vanuit de PZC, Omroep Zeeland en Vroege Vogels in mei. Op zondag 20 juni had NPO Radio 1 een korte uitzending over zomertortels en het onderzoek in Zeeland op zijn programma Vroege Vogels (bij 81 minuten).

‘Zomertortel Jos’ is nu een paar keer gezien in de buurt van Westkapelle/ Boudenwijnskerke – heel dichtbij één van onze voedselvelden. Corstiaan Beeke heeft zelfs een goede foto kunnen nemen met wat veer-grenzen rondom zijn harnas en zender.


Poldernatuur Zeeland heeft twee excursies gehad, 1 met Foto: Corstiaan Beeke

gedeputeerde Anita Pijpelink, en René Steijn, de andere met Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN), en heeft een derde excursie op 1 juli ingepland voor de ledenraad van Poldernatuur Zeeland.


We kijken uit naar een drukke zomer en, met een beetje geluk, ingezaaide velden die drukker worden bezocht door verschillende vogels.

119 views0 comments

Updated: Jun 16, 2021

Dit jaar hebben wij een nieuwe team medewerker: Bastiaan van de Wetering loopt stage bij ons nieuwe project over voedsel velden voor zomertortels in 2021!


Hier stelt hij zich voor...


"Ik ben Bastiaan van de Wetering, 22 jaar oud, geboren in Alblasserdam en getogen in de prachtige laagveenpolders van de Alblasserwaard en met het rietmoeras van Kinderdijk als achtertuin. Op mijn 10e jaar kwam ik met een vogelboekje aan op de trektelpost in Kinderdijk waar tellers de massale najaarstrek aan het bekijken waren. Ondertussen ben ik een bevlogen teller van Sovon. Ik ben begonnen met het tellen van wintervogels in de polders, waarna al snel een eigen BMP gebiedje volgde. Toen het project Vogelatlas van de grond kwam heb ik een atlasblok geteld. Ondertussen ben ik actief in 5 BMP-plots waarvan 3 gedeeltelijk, en met de zonsondergangen en zonsopkomsten ben ik te vinden bij slaapplaatsen van grote zilverreigers, ganzen en zwanen. Deze tellingen worden gecoördineerd door de VWG van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard (NVWA). In de Alblasserwaard ben ik tevens coördinator van de kolonievogeltellingen."


"Momenteel volg ik een deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer op Hogeschool Van Hall Larenstein. Daarnaast ben ik 34 uur per week werkzaam als ecoloog bij een ecologisch adviesbureau. Mijn werkzaamheden lopen erg uiteen. Verschillende van mijn werkzaamheden zijn bijvoorbeeld een ecologische begeleiding bij broedvogels en rugstreeppadden, SNL-monitoring, reptielen- en amfibieënonderzoek, eDNA monsters nemen, vleermuisonderzoek en aanvullende onderzoeken naar jaarrond beschermde vogels in het kader van de Wet Natuurbescherming. Aangevuld met allerlei bureauwerkzaamheden zoals het uitvoeren van toetsingen in het kader van NNN en Natura 2000-gebiedenbescherming. Een heel breed perspectief dus."


"In al die tijd heb ik een voorliefde gehad voor de zomertortel, helaas komt deze prachtige vogel niet (meer) voor in de Alblasserwaard. Na een kort mailcontact met Jenni bleek er een nieuw project in de maak te zijn waarbij voedselveldjes, in samenwerking met agrariërs, ingericht worden ten behoeve van de zomertortel. Het bijdragen aan kennis voor deze toffe soort drijft me enorm om het komende seizoen in te zetten voor de zomertortel."


220 views0 comments
1
2
bottom of page